Skup nieruchomości z dożywociem

Kto może skorzystać z oferty Skup Nieruchomości z Dożywociem?

  • Umowa dożywocia znana jest w polskim prawodawstwie już od kilkudziesięciu lat.
  • Umowa  dożywocia została uregulowana w kodeksie cywilnym w art. 908-916. Zgodnie z art. 908, jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie).Powinien on w braku odmiennej umowy przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc.
  • Umowa dożywocia, podobnie jak każda umowa przenosząca własność nieruchomości (sprzedaż, darowizna) zawsze zawarta pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego.
  • Firmy oferujące Skup nieruchomości z dożywociem, mają często wieloletnie doświadczenie w opiece nad seniorami oraz mają świadomość ciążących na nich obowiązkach wynikających z zawartej umowy. Dlatego warto skorzystać z ich forty,  umowa dożywocia to najlepsze rozwiązanie dla osób przywiązanych do swojej nieruchomości, chcących w niej pozostać do końca życia. Jednocześnie zabezpieczając swoją przyszłość by godnie żyć. Gwarantuje to bezpieczeństwo finansowe na emeryturze. Jako profesjonalna firma od lat zajmujemy się niestandarowymi nieruchomościami. Między innymi oferujemy skup nieruchomości z dożywociem.
  •  
Zabezpieczenie na emeryturze

Wchodząc w wiek emerytalny większość zastanawia się jak zabezpieczyć kolejne lata swojego życia. Świadczenia emerytalno-rentowe nie tylko nie pozwalają na godne życie, ale dochód ten nie pozwala nawet na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Sposobem poprawy tej sytuacji może być zawarcie umowy dożywocia.

Często jedynym majątkiem starszych osób, utrzymujące się z niewielkiej emerytury jest ich własne mieszkanie. Niejednokrotnie duże, na który utrzymanie ich nie stać. Perspektywa sprzedaży lokalu, szukania na rynku mniejszego i urządzania go na nowo jest dla ludzi starszych przerażająca. Umowa dożywocia zapewnia właścicielom przekazującym swoją nieruchomość większe bezpieczeństwo niż powszechnie stosowana darowizna. 

Skup nieruchomości z dożywociem

Coraz więcej osób w wieku emerytalnym, którzy nie mają bliższych krewnych, sprzedają swoje nieruchomości w zamian za możliwość mieszkania w nich do końca życia lub za comiesięczną rentę. Takie transakcje są niezwykle popularne na zachodzie Europy czy w USA.

Ustalenia zawarte w umowie dożywocia

Treść prawa dożywocia, uzyskiwanego w zamian za
przeniesienie własności nieruchomości jest  w szczegółowy sposób określonaw umowie. Powinna  ona dokładnie określać rodzaj i wielkość świadczeń, a także ich zmianę w wypadku wygaśnięcia prawa dożywocia w stosunku do jednego z dożywotników, gdy pozostaje jeszcze drugi z nich. Przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy dożywocia następuje z jednoczesnym obciążeniem tej nieruchomości prawem dożywocia. Do takiego obciążenia stosuje się odpowiednio przepisy o prawach rzeczowych ograniczonych.

Gwarancja dożywotniego bezpieczeństwa

Prawo dożywocia jest prawem niezbywalnym, co oznacza, że dożywotnik nie może przenosić go na inną osobę w drodze czynności prawnej. Nie może też ono być przedmiotem dziedziczenia i wygasa najpóźniej z chwilą śmierci
dożywotnika. W razie zbycia nieruchomości obciążonej prawem dożywocia jej nowy nabywca ponosi także osobistą odpowiedzialność za świadczenia tym prawem dożywocia objęte. Umowa darowizny nie zapewnia darującym żadnych praw i roszczeń w stosunku do osób obdarowanych.

Rodzaje nieruchomości

Przedmiotem umowy może być każda nieruchomość (grunt, dom lub lokal mieszkalny), udział we współwłasności nieruchomości, a także prawo użytkowania wieczystego. Dlatego należy pamiętać, że w ramach umowy dożywocia nie musimy przenosić własności całej posiadanej przez nas nieruchomości. Może być to jedynie jej część lub udział we współwłasności. Możliwa jest również Sprzedaż udziału w nieruchomości  i obciążenie służebnością jedynie części nieruchomości

Umowa dożywocia jest jednym z lepszych rozwiązań umożliwiającym zabezpieczenie dotychczasowego właściciela nieruchomości. Jednocześnie zapewniając spokojną starość.